PWTA sp. z o.o.

8 961 205 akcji, stanowiących 35,20% w kapitale zakładowym i 35,20% w ogólnej liczbie głosów.